گروه های آموزشی دانشکده مهندسی عمران

تعریف و هدف:
این مجموعه یکی از مجموعه های آموزش عالی است و هدف آن تربیت افراد مستعدی است که بتوانند با آگاهی علمی و فنی کافی از عهده انجام وظایف طراحی، مدیریت، نظارت و اجرای پروژ های عمرانی در زمینه های مرتبط برآیند و نیازهای عمرانی جامعه را در این زمینه ها برآورده سازند.


ضرورت و اهمیت:
-سیاست های عمرانی دولت و تجه به سرمایه گذاری دولتی برای ایجاد و ساختن ساختمان های مسکونی بزرگ راه ها، راه آهن، راه های اصلی و فرعی، شبکه های آبرسانی.
-اولویت رفع نیازهای عمرانی در زمینه های مسکن، راه و تامین آب آشامیدنی روستاها و شهر های کوچک.