دانشگاه علوم و فناوری آریان به عنوان ریاست شورای هماهنگی منطقه ۲ اتحادیه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و عضو شورای مرکز اتحادیه انتخاب گردید

تاریخ ثبت: ( چهارشنبه 12 مرداد سال 1401)
 

 پس از برگزاری انتخابات شورای مرکزی اتحادیه در هفته پیش در تهران، جلسه انتخابات شورای هماهنگی منطقه ۲ در فضای دوستانه به میزبانی دانشگاه شمال و با حضور روئسای محترم دانشگاه های غیرانتفاعی استانهای مازندران، گلستان و گیلان و با نظارت بازرس محترم آقای مهندس عسکری نژاد در تاریخ دهم مرداد ۱۴۰۱ تشکیل و نتیجه آن به ترتیب آراء به شرح ذیل ثبت گردید:
۱- دکتر محمدرضا فدوی امیری
۲-دکتر حسین کریمی نژاد
۳-دکتر حسین علی بیگی
۴- دکتر سید تقی مقدسی
۵- دکتر محمدعلی جعفری

لذا با توجه به قوانین موجود جناب آقای دکتر محمدرضا فدوی امیری، عضو هیات موسس دانشگاه علوم وفناوری آریان ضمن کسب کرسی ریاست شورای منطقه، به شورای مرکزی راه یافت.