وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | سامانه خدمات آموزشي | فعالیت های پژوهشی | رشته های تحصیلی | ارتباط با موسسه | نقشه سايت | ENGLISH
   
 
  دوره های آموزشی آزاد و تخصصی
  نام:  
نام خانوادگی:
نام پدر:
  شماره شناسنامه:  
  کد ملی:  
  شماره همراه:  
  تلفن ثابت:  
  ایمیل :  
  محل صدور:  
  آدرس:
  رشته :
  دوره مورد تقاضا:
حروف تصویر
 


 
 

 


 
 
    
 
مرکز کامپیوتر
ضوابط پست الکترونیک  
کتابخانه
عضویت در طرح الغدیر  
آزمایشگاه و کارگاه ها
اطلاعیه های پژوهشی
 
 
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317            تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
  University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000