وزارت علوم، تحقيقات و فناوري | پست الکترونيک | ارتباط با موسسه | فعالیت های پژوهشی | کتابخانه | سامانه خدمات آموزشي | نقشه سايت 
ARYAN Institute of Science and Technology
بازگشت به صفحه اصلي آدرس موسسه: بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - موسسه آموزش عالی علوم و فناوری آریان
کدپستی:  76437-47317
تلفن (8 خط): 32355000-011
نمابر: 32354000-011
پست الکترونیک: info@aryan.ac.ir
Address: ARYAN Institute of Science and Technology, University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN
Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000
  Fax: (+98-11) 32354000  
E-mail: info@aryan.ac.ir
   بابل - اميرکلا - کمربندي - نبش خيابان دانشگاه - کدپستي 76437-47317 تلفن (8 خط): 32355000-011  نمابر: 32354000-011
    University St., Amirkola, Babol 47317-76437, IRAN   Tel (8 Lines): (+98-11) 32355000   Fax: (+98-11) 32354000